Physics Short Questions set 1 ( Physics GK MCQ)

Physics Short Questions 1: ନମସ୍କାର ଦସ୍ତୋ , digital Odisha ପୋର୍ଟାଲ ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ, ଏହି ପୋଷ୍ଟ ରେ ଆମେ (physics short questions Pada ) , ବିଷୟରେ ଡିସ୍କସ କରିଛୁ | ଏହି ପୋଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କ ଓଡିଶା ପରୀକ୍ଷା